Правила

Правила

Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото в Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата“ и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.2.  Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата“ извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:

 1. Съдейства за утвърждаване на колоезденето като важен фактор за физическото, здравословното, интелектуалното развитие и усъвършенстване на младите хора;
 2. Организира практикуването на този вид спорт от различни възрастови групи;
 3. Осъществява внедряването на научните постижения и резултати в учебно-тренировъчната програма и управленската дейност;
 4. Защитата на околната среда;
 5. Разработване на проекти за участие по програми с възможност за осигуряване на средства;
 6. Подпомагане на инициативи в областта на бизнеса, образование, здравеопазване, опазване на околната среда, туризъм.
 7. Насърчаване и осигуряване свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна дейност;
 8. Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите;
 9. Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база и инфраструктура;
 10. Подпомагане създаването и реализирането на образователни програми;
 11. Да стимулира диалога и постигане на съгласие в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми;
 12. Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнес средите за устойчиво местно развитие;
 13. Да насърчава създаването на работни контакти и обмяна на опит с действащи обществени фондове, туристически дружества, спортни клубове и бизнеса;
 14. Организиране на демонстрационни игри, спортни състезания и други прояви, съдействащи за постигане целите на клуба;
 15. Обучение и подготовка на треньорски кадри, спортни съдии, изявени спортисти и привличане на активно спортуващи от различни възрастови групи;
 16. Участие в нестопански сдружения, спортни федерации и други подобни организации;
 17. Сдружението извършва стопанска дейност за постигане на целите си.

 

Чл.3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в  Устава на Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата“ като се използват предвидените средства.                 Чл.4. (1) Всяка година Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата“ приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му.     (2) Управителният съвет изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата“, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.       (3) Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на Общо събрание до провеждането му.     (4) Всеки член на сдружението може да прави възражения и предложения по проекта за програма.                Чл.5. (1) За осъществяване на дейностите могат да се създават работни групи от специалисти.     (2) Специалистите – членове на работните групи могат да бъдат както членове на сдружението, така и външни на сдружението лица.     (3) Работните групи се създават с решението на Управителния съвет като с него се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на оставената задача.     (4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок се отчета пред управителния съвет                  Чл.6. (1) Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата“ осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на сдружението.     (2) При осъществяването на тази дейност органите на сдружението се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.                Чл.7. (1) Управителният съвет  в началото на всяка година изготвя доклад за дейността на Сдружението.     (2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;  финансовия резултат.     (3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението  в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.     (4) Общото събрание приема  Доклада за дейността на сдружението след обсъждане.     (5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВЕЛОКЛУБ ЗАРАТА”

Чл.8.  Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.                 Чл.9. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Сдружението.     (2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет  не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението  да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.     (3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителния съвет.       (4) Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението.                        Чл.10. (1) Източниците на средства на Сдружението са от членски внос, доброволни вноски на членовете, наеми, имоти, лихви, дарения от юридически и физически лица, финансиращи програми, стопанската дейност, предвидена в Устава.

(2) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос.

(3) Сдружението може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти.                Чл.11. Средствата на .Сдружението се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението.                 Чл.12. (1) При осъществяване на дейността си Сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.     (2) Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.                Чл.13. За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Общото събрание  взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове.     (3)  Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.               Чл.14.  Разходите, които юридическото лице с нестопанска цел извършва включват:     1.  разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:     а)  разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;     б)  разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;     в)  други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.     2.  разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на юридическото лице с нестопанска цел.     3.  разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на юридическото лице с нестопанска цел.                Чл.15. (1) Сдружението разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и програма за дейността на сдружението.       (2) Безвъзмездното разходване на имуществото на дружеството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на сдружението.     (3) Безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел се извършва само в изпълнение на мотивирано решение на Общото събрание, прието с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове.  Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението.                Чл.16. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Сдружението подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:               а)  чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература;               б)  безвъзмездно предоставяне на правото на участие в спортни мероприятия, курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;                 в)  безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в спортни мероприятия, курсове, семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение и квалификация, организирани от други лица, в страната и в чужбина;                 г)  отпускане на стипендии за издръжка, обучение;               е) други свързани с дейността на сдружението.                Чл.17. Сдружението подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава.                Чл.18.  (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Сдружението приета от Общото събрание, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението по чл. 2 от Правилника, които юридическото лице с нестопанска цел ще извършва през съответната календарна година.     (2) Годишната програма предвижда по възможност конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на  всяко мероприятие или отделна дейност.            (3) С годишната програма Общото събрание на сдружението възлага на Управителния съвет на сдружението  да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го оправомощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.                Чл.22. В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на сдружението и външни лица, Общото събрание определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението, реда и критериите за подбор, по които Управителният съвет  определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.                Чл. 23.  Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 15. и 16 от Правилника, се взема с единодушие от всички членове на Управителния съвет,  в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението.     (2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението.     (3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет следващо постъпването му.     (4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал.3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Общото събрание на сдружението с мнозинство от 2/3 от всичките му членове.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.  Настоящият Правилник е приет на  10.02.2011 г. от Общото събрание  на Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата” на основание чл. 12  от Устава.§2.  Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.

Subscribe Our Monthly Newsletter