УСТАВ

УСТАВ

На Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата“

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

С този Устав се уреждат създаването, организацията и дейността на Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата” в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Член 2

/1/ Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Зарата”, наричано по – долу за краткост “Сдружението” се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

/2/ Сдружението е юридическо лице със седалище в гр . Стара Загора, обл. Стара Загора, и адрес на управление в гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 93, вх. А, ап. 41.

/3/ Сдружението има собствен печат и знак.

/4/ Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

Глава втора

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ

Член 3

/1/ Основните цели на Сдружението са: да съдейства за утвърждаване на колоезденето – важен фактор за здравословното, физическото, интелектуалното развитие и усъвършенстване на младите хора; да организира практикуването на този вид спорт от различни възрастови групи; да осъществява внедряването на научните постижения и резултати в учебно-тренировъчната програма и управленската дейност;

/2/ Средства за постигане на целите: организиране на демонстрационни игри, спортни състезания и други прояви, съдействащи за постигане целите на клуба; обучение и подготовка на треньорски кадри, спортни съдии, изявени спортисти и привличане на активно спортуващи от различни възрастови групи; осъществяване на контакти със сродни клубове в страната и чужбина; провеждане на семинари, лектори, беседи, дискусии, изложби, прожекции и срещи с изтъкнати деятели на спорта; участие в нестопански сдружения, спортни федерации и други подобни организации.

Член 4

/1/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, произтичаща от целите му.

/2/ Приходът от стопанската дейност на Сдружението се използва за постигане на определените в настоящия устав основни цели.

/3/ Сдружението не разпределя печалба.

Глава трета

ЧЛЕНСТВО

Член 5

Членове на сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически лица и юридически лица, които приемат устава, целите и задачите на сдружението и заплащат редовно членския си внос.

Член 6

/1/ Членството в Сдружението е доброволно.

/2/ Приемането на нови членове на Сдружението става с решение на Управителния съвет , когато лицето отговаря на изискванията на чл. 5.

Член 7

/1/ Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет;
 2. с изключване от Управителния съвет, което може да се обжалва пред върховния орган – общото събрание;
 3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение или обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическите лица – асоциирани членове;
 4. с прекратяването на Сдружението;
 5. при отпадане при условията, определени в ал. 2.

/2/ Отпадане е налице в случаите, когато член на Сдружението:

 1. не заплаща членския си внос в продължение на една година от възникване на задължението;
 2. системно не участва в работата на общото събрание и в органите, в които е избран. Системността предпоставя неучастие повече от три пъти без основателни причини – болест, отсъствие от страната, сериозни служебни ангажименти. Неизпълнението се установява от протоколите на работата на съответния орган на Сдружението – протоколи от общото

събрание, протоколи от заседания на Управителния или Контролния съвет.

/3/ Ефектът на отпадането не настъпва автоматично, а с решение на Управителния съвет. Решението може да се оспорва пред върховния орган на Сдружението – Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 8

Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участва в работата на Общото събрание;
 2. да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението;
 3. да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;
 4. да се ползва от дейността на Сдружението;
 5. да участва във всички прояви на Сдружението в страната и чужбина;
 6. да бъде своевременно информиран за всички актове и действия на Сдружението и нейните органи;
 7. на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Сдружението;
 8. да напуска доброволно Сдружението при условията на Устава.

Член 9

/1/ Всеки член на Сдружението е длъжен да:

 1. спазва Устава, решенията на Общото събрание и другите органи на Сдружението;
 2. плаща редовно годишната си вноска за членство в размер на 24 лв.
 3. да не използва по какъвто и да е начин участието си в Сдружението за цели, противоречащи на Устава и да не уронва с действията си неговото добро име и престиж.

Глава четвърта

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 10

Органи на Сдружението са:

 1. Върховен орган – Общо събрание (ОС );
 2. Управителен орган – Управителен съвет (УС);

Член 11

/1/ Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

/2/ В Общото събрание всеки член има право на един глас. Юридическите лица се представляват от лицата, които имат това право, или от пълномощници с изрично пълномощно. Член на сдружението може да бъде представляван от пълномощни, като едно лице може да представлява не повече от петима членове на Сдружението.

Член 12

/1/ Общото събрание :

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членове на УС;
 4. Приема и изключва членове;
 5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. Взема решение за участие в други организации;
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 9. Приема бюджета на Сдружението;
 10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. Приема отчета за дейността на УС;
 12. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 13. Взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението с мнозинство 2/3 от всички негови членове при условията на чл. 41, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ Правата по алинея първа, точки 2, 4, 5 и 6 Общото събрание възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Член 13

/1/ Общото събрание се свиква в населеното място на седалището на Сдружението:

 1. от Управителния съвет;
 2. по искане на 1/3 от членовете.

/2/ Свикването на Общото събрание се извършва с покана по реда на чл. 26, ал. 2 и 3 от ЗЮЛНЦ.

Член 14

/1/ Заседанията на ОС са законни, ако на тях присъстват най–малко половината от всички членове.

/2/ Когато липсва необходимия кворум по ал.1, заседанието се отлага с един час, след което се провежда при същия дневен ред, на същото място, колкото и членове да се явят.

/3/ Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, освен ако ОС не реши друго, с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

/4/ Решенията на ОС по чл.12, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/5/ Решенията по чл. 12, т. 13 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението . Решението се мотивира.

Член 15

/1/ Заседанията на ОС са публични и се ръководят от Председателя на УС.

/2/ На всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващия и от лицето-протоколист, съставило протокола.

Член 16

Управителният съвет се състои от 3 члена, които се избират от Общото събрание за срок от пет години.

Член 17

Управителният съвет :

 1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в правата на друг орган;
 9. възложените от Общото събрание права по чл. 12, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 от този устав.
 10. избира от своя състав, освобождава и контролира дейността на Председателя на УС и определя възнаграждението му;
 11. одобрява структурата на административния персонал на Сдружението;
 12. при прекратяване на Сдружението, извършва ликвидация или упълномощава определено лице за това.

Член 18

/1/ Управителният съвет избира и освобождава Председател с явно гласуване и с мнозинство, повече от половината от общия брой на членовете на Управителния съвет.

/2/ Заседанията на УС се свикват най -малко веднъж на три месеца от председателя, както и по писмено искане на 1/3 от членовете му до председателя на УС. Заседанията са редовни, ако присъстват най-малко ½ от членовете на УС.

/3/ Решенията на УС се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на УС. Решенията по чл. 17, т . 3, 6 и 13 се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

/4/ Присъстващ е и член на управителния съвет, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Начинът на гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Член 19

Председателят на Управителния съвет:

 1. представлява Сдружението пред държавните органи, юридическите и физическите лица и други организации в страната и чужбина;
 2. ръководи заседанията на УС;
 3. подписва протоколите от заседанията на УС;
 4. осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението;
 5. извършва и други дейности , възложени му от УС.

Глава пета

ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДВАНЕ

Член 20

Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел.

Член 21

Издръжката на Сдружението се осъществява от:

 1. годишни вноски за членство;
 2. доброволни вноски и дарения;
 3. такси за участие в мероприятия организирани от Сдружението;
 4. стопанска дейност и други източници.

Член 22

Разходването на имуществото се осъществява съобразно чл. 41 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Глава шеста

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 23

Преобразуването, ликвидацията и уреждането на имуществените въпроси след ликвидацията се извършват по реда на чл. 42, 43 и 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 24

Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

Член 25

Сдружението се прекратява:

 1. с решение на ОС;
 2. с решение на съда, когато :

а ) не е учредено по законния ред;

б ) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в ) е обявено в несъстоятелност.

/2/ Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

/4/ В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Член 26

/1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

/2/Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 24 ал. 1, т. 1, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Глава седма

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. По всички въпроси, неуредени в този Устав се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

& 2. Този Устав е приет на Учредителното събрание на Сдружението, проведено в гр. Стара Загора на 26.10.2010 година.

Subscribe Our Monthly Newsletter