Правилник за членство във велоклуб „Зарата“

Правилник за членство във велоклуб „Зарата“

 

Всеки член на клуба е длъжен:

1. Да спазва Устава на клуба и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

2. Да действа за постигане целите на клуба.

3. Да плаща определения членски внос до края на месец февруари на текущата година.

/а/ При неплащане на членския внос до края на месец Февруари на текущата година, неплатилия губи правата си на член на Сдружението, като членството му се прекратява автоматично.

/б/ Възстановяване на членство на неплатилите членския си внос до края на месец февруари на текущата година е допустимо в случай, че се заплати двукратния размер на годишния членски внос, за годината за която се отнася. В този случай членството се възстановява автоматично.

4.Да участва активно в подготовката и провеждането на мероприятия организирани от клуба.

5. Да полага грижи на добър стопанин за опазване на материалната база на Клуба.

/а/ Всеки член отговаря за задълженията на клуба до размера на имуществените вноски, които е следвало да направи по решение на ОС.

/б/ Членовете не отговарят лично за задълженията на Клуба.

/в/ Членските права са непрехвърляеми.

6.Членуването в Клуба се прекратява:

/а/ С едностранно писмено уведомление до УС.

/б/ При прекратяване на Сдружението.

/в/ При смърт или поставяне под пълно запрещение.

/г/ С изключване – за системни и груби нарушения на задълженията по точки от 1 до 5.

7. При прекратяване на членството платеният членски внос не се връща.

Subscribe Our Monthly Newsletter